คเวสกธมฺโม (เพ็งที) พ. “บทวิเคราะห์แนวคิดพหุนิยมกฎหมายของเมอรี่ มุมมองจากรากฐานทางพุทธศาสนากับสังคมวิทยาของประเทศไทย”. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 189-23, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/article/view/244446.