เต็มไป ร. “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน”. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 225-50, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/article/view/248168.