คเวสกธมฺโม (เพ็งที) พ., และ สิงคะเนติ บ. . “ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505”. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, ปี 6, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2022, น. 129-62, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/article/view/255787.