เต็มไป ร. “สารบัญ”. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, ปี 6, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2022, น. จ-ฉ, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/article/view/258767.