[1]
Chairaksa, N. and ปานคำ ส. 2022. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในการ ซื้อเสื้อผ้าบนเพจเฟซบุ๊ก TONPRIGSHOP ของผู้บริโภคในประเทศไทย . Mahamakut Graduate School Journal. 20, 1 (Jun. 2022).