[1]
Muangna, C. and ตันวิมลรัตน์ ศ. 2022. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. Mahamakut Graduate School Journal. 20, 1 (Jun. 2022).