(1)
พัฒนวรเศรษฐ์ ศ.; พระศรีวินยาภรณ์; พลอยชุม ส. KAMMIC PROCESS : KAMMA CHANGING OF PHRADHAMSINGHABURACHARN (CHARAN THITADHAMMO). MGSJ 2022, 20.