พัฒนวรเศรษฐ์ ศ.; พระศรีวินยาภรณ์; พลอยชุม ส. KAMMIC PROCESS : KAMMA CHANGING OF PHRADHAMSINGHABURACHARN (CHARAN THITADHAMMO). Mahamakut Graduate School Journal, [S. l.], v. 20, n. 1, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mgsj/article/view/259905. Acesso em: 2 feb. 2023.