เจริญกุล วัชริศ, and วังถนอมศักดิ์ มัทนา. 2022. “TEACHER’S JOB MOTIVATION OF BANYANGSOONG SCHOOL”. Mahamakut Graduate School Journal 20 (1). https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mgsj/article/view/259401.