[1]
N. Chairaksa and ปานคำ ส., “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในการ ซื้อเสื้อผ้าบนเพจเฟซบุ๊ก TONPRIGSHOP ของผู้บริโภคในประเทศไทย ”, MGSJ, vol. 20, no. 1, Jun. 2022.