[1]
พัฒนวรเศรษฐ์ ศ., พระศรีวินยาภรณ์, and พลอยชุม ส., “KAMMIC PROCESS : KAMMA CHANGING OF PHRADHAMSINGHABURACHARN (CHARAN THITADHAMMO)”, MGSJ, vol. 20, no. 1, Jun. 2022.