พัฒนวรเศรษฐ์ ศ., พระศรีวินยาภรณ์, and พลอยชุม ส. “KAMMIC PROCESS : KAMMA CHANGING OF PHRADHAMSINGHABURACHARN (CHARAN THITADHAMMO)”. Mahamakut Graduate School Journal, vol. 20, no. 1, June 2022, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mgsj/article/view/259905.