1.
พัฒนวรเศรษฐ์ ศ, พระศรีวินยาภรณ์, พลอยชุม ส. KAMMIC PROCESS : KAMMA CHANGING OF PHRADHAMSINGHABURACHARN (CHARAN THITADHAMMO). MGSJ [Internet]. 2022 Jun. 30 [cited 2023 Feb. 7];20(1). Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/mgsj/article/view/259905