จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ

2022-02-09

เนื่องด้วยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 วารสาร Mahidol Music Journal จึงได้ปรับเปลี่ยนจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความเป็น 3 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว