กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF