[1]
คล่องขยัน ศ. 2018. แนวคิดเบื้องต้นการวิจัยทางรัฐประศาสตร์ประยุกต์. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 8, 2 (ส.ค. 2018), 87–103.