[1]
ราชชมภู พ., ภาวะบุตร ไ. และ ดวงชาทม ส. 2020. กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 10, 2 (ส.ค. 2020), 83–97.