[1]
พิลาบุตร ศ., ลับเหลี่ยม ป. และ มังคละสินธุ์ น. 2021. ปัจจัยในการเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารและ พฤติกรรมผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 11, 3 (ธ.ค. 2021), 317–331.