[1]
มานะวงศ์ ป., ดวงชาทม ส. และ โพธิวัฒน์ ส. 2022. การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 12, 2 (มิ.ย. 2022), 43–57.