[1]
มหาโชติวฑฺฒโน พ., อุตฺตมธมฺโม พ. , ทองภู พ. , ไชยอุดม อ. และ นันทชัชวาลย์กุล พ. 2022. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คํายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 12, 2 (มิ.ย. 2022), 313–327.