(1)
คล่องขยัน ศ. แนวคิดเบื้องต้นการวิจัยทางรัฐประศาสตร์ประยุกต์. NEUARJ 2018, 8, 87-103.