(1)
พิลาบุตร ศ.; ลับเหลี่ยม ป.; มังคละสินธุ์ น. ปัจจัยในการเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารและ พฤติกรรมผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา. NEUARJ 2021, 11, 317-331.