(1)
มานะวงศ์ ป.; ดวงชาทม ส. .; โพธิวัฒน์ ส. . . การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. NEUARJ 2022, 12, 43-57.