(1)
มหาโชติวฑฺฒโน พ.; อุตฺตมธมฺโม พ. .; ทองภู พ. .; ไชยอุดม อ. .; นันทชัชวาลย์กุล พ. . การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คํายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. NEUARJ 2022, 12, 313-327.