คล่องขยัน ศ. แนวคิดเบื้องต้นการวิจัยทางรัฐประศาสตร์ประยุกต์. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 87–103, 2018. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/201447. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.