ราชชมภู พ.; ภาวะบุตร ไ.; ดวงชาทม ส. กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 83–97, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/242677. Acesso em: 31 ม.ค. 2023.