พัฒนทรัพย์พิศาล เ.; ธรรมรัตน์ เ.; ดวงชาทม ส. การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด ในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11: พหุกรณีศึกษา. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, [S. l.], v. 11, n. 3, p. 384–394, 2021. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/249427. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.