พิลาบุตร ศ.; ลับเหลี่ยม ป.; มังคละสินธุ์ น. ปัจจัยในการเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารและ พฤติกรรมผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, [S. l.], v. 11, n. 3, p. 317–331, 2021. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/254491. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.