มานะวงศ์ ป.; ดวงชาทม ส. .; โพธิวัฒน์ ส. . . การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 43–57, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/255089. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.