มหาโชติวฑฺฒโน พ.; อุตฺตมธมฺโม พ. .; ทองภู พ. .; ไชยอุดม อ. .; นันทชัชวาลย์กุล พ. . การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คํายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 313–327, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/256757. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.