คล่องขยัน ศุภชัย. 2018. “แนวคิดเบื้องต้นการวิจัยทางรัฐประศาสตร์ประยุกต์”. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 (2):87-103. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/201447.