ราชชมภู พิสมัย, ภาวะบุตร ไชยา, และ ดวงชาทม สุรัตน์. 2020. “กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 (2):83-97. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/242677.