พัฒนทรัพย์พิศาล เมรินทกาล, ธรรมรัตน์ เพลินพิศ, และ ดวงชาทม สุรัตน์. 2021. “การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด ในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11: พหุกรณีศึกษา”. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 (2):142-52. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/249081.