พิลาบุตร ศิริกาญจนา, ลับเหลี่ยม ปัณชิกา, และ มังคละสินธุ์ นราธิป. 2021. “ปัจจัยในการเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารและ พฤติกรรมผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 (3):317-31. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/254491.