มานะวงศ์ ปรัชญา, ดวงชาทม สุรัตน์, และ โพธิวัฒน์ สวัสดิ์. 2022. “การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร”. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 (2):43-57. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/255089.