มหาโชติวฑฺฒโน พระนิวัฒน์, อุตฺตมธมฺโม พระมหาไพจิตร, ทองภู พิกุล, ไชยอุดม อัษฎาวุธ, และ นันทชัชวาลย์กุล พรภวิษย์. 2022. “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คํายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 (2):313-27. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/256757.