[1]
คล่องขยัน ศ., “แนวคิดเบื้องต้นการวิจัยทางรัฐประศาสตร์ประยุกต์”, NEUARJ, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 87–103, ส.ค. 2018.