[1]
ราชชมภู พ., ภาวะบุตร ไ., และ ดวงชาทม ส., “กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”, NEUARJ, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 83–97, ส.ค. 2020.