[1]
พัฒนทรัพย์พิศาล เ., ธรรมรัตน์ เ., และ ดวงชาทม ส. ., “การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด ในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11: พหุกรณีศึกษา”, NEUARJ, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 142–152, ส.ค. 2021.