[1]
พัฒนทรัพย์พิศาล เ., ธรรมรัตน์ เ., และ ดวงชาทม ส., “การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด ในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11: พหุกรณีศึกษา”, NEUARJ, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 384–394, ธ.ค. 2021.