[1]
พิลาบุตร ศ., ลับเหลี่ยม ป., และ มังคละสินธุ์ น., “ปัจจัยในการเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารและ พฤติกรรมผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา”, NEUARJ, ปี 11, ฉบับที่ 3, น. 317–331, ธ.ค. 2021.