[1]
มานะวงศ์ ป., ดวงชาทม ส. ., และ โพธิวัฒน์ ส. . ., “การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร”, NEUARJ, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 43–57, มิ.ย. 2022.