[1]
มหาโชติวฑฺฒโน พ., อุตฺตมธมฺโม พ. ., ทองภู พ. ., ไชยอุดม อ. ., และ นันทชัชวาลย์กุล พ. ., “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คํายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”, NEUARJ, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 313–327, มิ.ย. 2022.