คล่องขยัน ศ. “แนวคิดเบื้องต้นการวิจัยทางรัฐประศาสตร์ประยุกต์”. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ปี 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, น. 87-103, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/201447.