ราชชมภู พ., ภาวะบุตร ไ., และ ดวงชาทม ส. “กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ปี 10, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 83-97, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/242677.