พัฒนทรัพย์พิศาล เ., ธรรมรัตน์ เ., และ ดวงชาทม ส. “การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัด ในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11: พหุกรณีศึกษา”. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ปี 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 384-9, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/249427.