พิลาบุตร ศ., ลับเหลี่ยม ป., และ มังคละสินธุ์ น. “ปัจจัยในการเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารและ พฤติกรรมผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ปี 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 317-31, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/254491.