มานะวงศ์ ป., ดวงชาทม ส. ., และ โพธิวัฒน์ ส. . . “การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร”. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ปี 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 43-57, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/255089.