มหาโชติวฑฺฒโน พ., อุตฺตมธมฺโม พ. ., ทองภู พ. ., ไชยอุดม อ. ., และ นันทชัชวาลย์กุล พ. . “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คํายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ปี 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 313-27, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/256757.