ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

2019-01-03

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2562 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบ

วารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป